=1){ //มีชื่อนี้อยู่แล้วให้ไปแก้ไขรหัสผ่าน while($row=mysql_fetch_array($result1)){ $usern=$row[username]; $deptu=$row[udept]; $mailu=$row[umail]; } header("location:add_user_alert?user=$usern"); } else { // ไม่มีใครใช้ชื่อหรือ เมล์นี้ สมัครได้ $memid=date("Ymdhis"); echo $strSQLAddUser ="INSERT INTO meet_user (userid,username,upasswd,udept,utype,uname,umail) VALUES ('$memid','".$_POST[userlogin]."','".md5($_POST[txtpass])."','".$_POST[depart]."','U','".$_POST[username]."','".$_POST[txtmail]."')"; echo $result=mysql_query($strSQLAddUser) or die("SQL Error :".mysql_error()); if($result){ $_SESSION["userid"]=$memid; $_SESSION["user_name"]=$_POST[userlogin]; $_SESSION["member_name"]=$_POST[username]; $_SESSION["usertype"]='U'; $_SESSION["udept"]=$_POST[depart]; $passwd=md5($_POST[txtpass]); $_SESSION["login"]="Y"; session_write_close(); addLog($_POST[userlogin],"Register"); header("location:add_user_ok.php"); } } } ?>
สมัครสมาชิก
 ลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบจองห้องประชุม 
วันที่ทำรายการ   26-06-2019 | 08:33:47
ชื่อ-สกุล
User Name
Password
Comfirm Password
E-Mail
แผนก
ระบบป้องกัน SPAM ปี พ.ศ. ปัจจุบัน คือ..