รายละเอียดห้องประชุม
รูปภาพ รายะละเอียด
ชื่อห้อง : ทับทิม
ที่ตั้ง : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหาร (ห้องทับทิม)
ที่ตั้ง : โรงพยาบาลพัฒนานิคม
ความจุ :   15
ชื่อห้อง : เพชรไพฑูรย์
ที่ตั้ง : ห้องประชุมตึกส่งเสริม (เพชรไพฑูรย์)
ที่ตั้ง : โรงพยาบาลพัฒนานิคม
ความจุ :   20
ชื่อห้อง : สสอ.พัฒนานิคม
ที่ตั้ง : ห้องประชุม สสอ.พัฒนานิคม
ที่ตั้ง : สำนักงานสาธรณสุขอ.พัฒนานิคม
ความจุ :   30
ชื่อห้อง : รัตนชาติ
ที่ตั้ง : ห้องประชุมใหญ่อาคารอุบัติเหตุ (รัตนชาติ)
ที่ตั้ง : อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพัฒนานิคม
ความจุ :   200
ชื่อห้อง : มรกต
ที่ตั้ง : ห้องประชุมย่อยอาคารอุบัติเหตุ (ห้องมรกต)
ที่ตั้ง : อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพัฒนานิคม
ความจุ :   30
ชื่อห้อง : อื่นๆ
ที่ตั้ง : สถานที่อื่นๆ
ที่ตั้ง : -
ความจุ :   -
ชื่อห้อง : พลอยชมพู
ที่ตั้ง : ห้องประชุมย่อยอาคารอุบัติเหตุ (ห้องพลอยชมพู)
ที่ตั้ง : อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพัฒนานิคม
ความจุ :   20