รายละเอียดการจัดห้องประชุม
# รูปภาพ รายละเอียด
1 A ห้องประชุมแบบ เธียเตอร์
2 B ห้องประชุมแบบ คลาสรูม
3 C ห้องประชุมแบบ บอร์ดรูม
4 D ห้องประชุมแบบ ตัวยู
5 E ห้องประชุมแบบ บุพเฟต์