รายการจองห้องประชุม วันที่ อังคาร 18 พฤษภาคม 2564 .
สถานะ ห้องประชุม วันที่/เวลา หัวข้อประชุม รายละเอียด ผู้จอง การจัดการ
ห้องประชุมมรกต อังคาร 18 พฤษภาคม 2564
08:30 น. - 12:00 น.
ประชุม Zoom
รายละเอียดการประชุม
ประชุม Zoom อสม.และ จนท.ผู้รับผิดชอบงาน

จำนวน 25 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
อมรรัตน์ เมธีธรรมรส

17 พ.ค. 64 14:43:09 น.
ห้องประชุมทับทิม อังคาร 18 พฤษภาคม 2564
14:00 น. - 16:30 น.
รับนิเทศนศพ.รามา
รายละเอียดการประชุม
ประชุมรับนิเทศนศพ.รามา

จำนวน 13 คน
ทางธุรการดำเนินการให้
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
  จำนวน 1 รอบเบรค
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
  จำนวน 1 รอบเบรค

ยืมอุปกรณ์นำเสนอ
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องฉายภาพ LCD Projector
- เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Visualizer
- เครื่องบันทึกเสียง Voice Recorder
สุจิตรา พันธุเณร

17 พ.ค. 64 15:46:12 น.