วิสัยทัศน์

บริการหลัก (main service) :  ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลโรคทั่วไป ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู

วิสัยทัศน์ (vision) : เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

ค่านิยม (values) : บริการดี มีมาตรฐาน สืบสานสามัคคี  มีวินัย

  • บริการดี     หมายถึง พฤติกรรมบริการ ยิ้มแย้มอ่อนน้อม ปิยวาจา และกระตือรือร้น
  • มีมาตรฐาน หมายถึง ด้านความปลอดภัย
  • สามัคคี      หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรม
  •  มีวินัย       หมายถึง ตรงต่อเวลานัดหมาย(เวลามาปฏิบัติงานและประชุม)

พันธกิจ (mission ) : 

  1. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานวิชาชีพด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู
  2. พัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

เข็มมุ่ง :

1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน

2.พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย MI ให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย

3.พัฒนาระบบบริการให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

แบ่งปัน ..Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print
Email this to someone
email