Activity

บริการของเรา

Home-One Page
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์นุสิทธิ์  ชัยประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคม
Read More
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
ยินดีต้อนรับ
Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20/11/2019
(1 ก.ย. 2563)  เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่ (9 มิ.ย. 63) ประกาศประกวดราคาซ์้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ฯ คลิกที่นี่ (12 พ.ค. 63) จัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกดีเซ
ITA ปีงบ 2563
16/12/2019
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 คลิกประกาศ คลิกแนวปฏิบัติ คลิกคำสั่ง คลิก แผนจัดซื้อ 1 คลิกแผนจัดซื้อ 2 คลิก แผนจัดซื้อ 3 คลิก แผนการเงินการคลัง คลิกสรุปผลการจัดซื้อ ปีงบ