Welcome To Phatthananikhom Hospital

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลพัฒนานิคม

ข่าวสารและสาระสำคัญ

นายนุสิทธิ์ ชัยประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วิสัยทัศน์

บริการหลัก (main service)
- ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลโรคทั่วไป ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู
วิสัยทัศน์ (vision)
- เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
ค่านิยม (values)
- บริการดี มีมาตรฐาน สืบสานสามัคคี มีวินัย
- บริการดี หมายถึง พฤติกรรมบริการ ยิ้มแย้มอ่อนน้อม ปิยวาจา และกระตือรือร้น
- มีมาตรฐาน หมายถึง ด้านความปลอดภัย
- สามัคคี หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรม
- มีวินัย หมายถึง ตรงต่อเวลานัดหมาย(เวลามาปฏิบัติงานและประชุม)
พันธกิจ (mission)
1. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานวิชาชีพด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู
2. พัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เข็มมุ่ง
1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
2. พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย MI ให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
3. พัฒนาระบบบริการให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ