ประวัติโรงพยาบาลพัฒนานิคม

ประวัติก่อตั้ง

โรงพยาบาลพัฒนานิคม ได้รับงบประมาณการก่อสร้างเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย เมื่อปีงบประมาณ 2519 ตั้งอยู่ ในเขต สุขาภิบาลพัฒนานิคม มีเนื้อที่ 36 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคมประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลาง จังหวัดลพบุรี 42 กิโลเมตร ติดกับถนนสายลพบุร-วังม่วง

เปิดบริการครั้งแรกเมื่อด้นปีงบประมาณ 2520

 • นายแพทย์ประกอบ บุญมงคล นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดลพบุรี มารักษาการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และอนามัย
 • ปี 2520 นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เป็นแพทย์ประจำและผู้อำนวยการ ได้ทำพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลอย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2520 พร้อมกับได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง
 • ปี 2529 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปีติชัย ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 • ปี 2536 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียงนายแพทย์ประจักษ์ วัฒนทูล ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 • ปี 2537 นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปีติชัย เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคมและเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมความ เป็นอยู่แบบพี่น้อง ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัฒนานิคมให้เป็นอยู่ดีมีสุข
 • ปี 2556 นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคม
 • ปี 2562 ถึง ปัจจุบัน นายแพทย์นุสิทธิ์ ชัชัยประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคม

โรงพยาบาลพัฒนานิคมได้เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2545

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ ติดอำเภอโคกสำโรง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
 • ทิศใต้ ติดอำเภอพระพุทธบาท อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดอำเภอสีคิ้ว อำเภอป่กช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันตก ติดอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพัฒนานิคม
มีสถานีอานามัยที่เป็นเครือข่ายประจำทุกตำบล 11 สถานีอานามัย ทั้งหมด 9 ตำบล 89 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. ตำบลพัฒนานิคม
 2. ตำบลชอนน้อย
 3. ตำบลดีลัง
 4. ตำบลช่องสาริกา
 5. ตำบลโคกสลุง
 6. ตำบลหนองบัว
 7. ตำบลมะนาวหวาน
 8. ตำบลน้ำสุด
 9. ตำบลห้วยขุนราม