วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ที่มีมาตรฐาน คนทำงานมีความสุข

    ค่านิคม

ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สรรค์สร้างนวัตกรรม ทำงานเป็นทีม